loader image
Przejdź do treści

Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie

Pytania i odpowiedzi

Kto może być Patronem?

Patronem mogą być:

 1. Stowarzyszenia
 2. Fundacje
 3. Kola Gospodyń Wiejskich
 4. Parafie
 5. Ochotnicze Straże Pożarne
 6. Spółdzielnie Socjalne
 7. Spółki Kapitałowe non-profit
 8. Kluby Sportowe

 

Każda z wymienionych organizacji musi być zarejestrowana na obszarze województwa podlaskiego.

Uwaga! Patronem nie mogą być oddziały terenowe organizacji pozarządowej, nieposiadające osobowości prawnej!

Jak znaleźć Patrona?

Operatorzy pośredniczą w szukaniu Patrona dla grupy nieformalnej. Dane kontaktowe można znaleźć w zakładce Kontakt.

Zachęcamy również do dołączenia do grupy na Facebooku zrzeszającą kilkudziesięciu przedstawicieli NGOsów.

Polecamy również naszą publikację, gdzie znajdują się najważniejsze informacje potrzebne podczas szukania Patrona.

Kto może być członkiem grupy nieformalnej?

W konkursie na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych o dofinansowanie ubiegać się mogą osoby w wieku od 15 do 29 lat, którzy:

 1. są członkami młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego należących do województwa podlaskiego
 2. są członkami młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego należących do województwa podlaskiego
 3. deklarują chęć założenia młodzieżowej rady/sejmiku przy jednostkach samorządu terytorialnego należących do województwa podlaskiego

 

W konkursie na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich o dofinansowanie ubiegać się mogą osoby w wieku od 15 do 29 lat, którzy:

 1. są członkami samorządu uczniowskiego z województwa podlaskiego
 2. są członkami samorządu studenckiego z województwa podlaskiego
 3. są członkami samorządu doktoranckiego z województwa podlaskiego
 4. są członkami uczelnianej organizacji studenckiej z województwa podlaskiego
 5. są członkami uczelnianej organizacji doktoranckiej z województwa podlaskiego
Piszę wniosek po raz pierwszy. Czy na stronie można znaleźć materiały pomocnicze?
Jak należy złożyć wniosek?

Wnioski można składać wyłącznie w formie on-line poprzez Generator Wniosków. Wnioskodawca musi założyć konto, zalogować się w generatorze, wypełnić wszystkie wymagane rubryki w ofercie oraz wysłać wniosek w wersji elektronicznej.

Uwaga! Link aktywacyjny konta w Generatorze może trafić do skrzynki ze spamem. Proszę sprawdzić uważnie!

Czy Wnioskodawca musi złożyć wniosek w wersji papierowej?

Nie, wymagany jest wyłącznie wniosek elektroniczny, którego złożenie możliwe jest poprzez Generator. Wyłącznie w przypadku zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków, ich realizatorzy muszą wydrukować swoją ofertę i dostarczyć w formie załącznika wraz z umową.

Czy jest możliwość skonsultowania wniosku?

Tak. Pomocy merytorycznej udziela kadra projektu. Dane kontaktowe można znaleźć w zakładce Kontakt.

Uwaga! Zadaniem kadry jest wspieranie Wnioskodawców w procesie aplikacji na konkursy programu Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie oraz służenie radą w zakresie formalnej zgodności wniosku oraz Wnioskodawcy z Regulaminem, pomoc w zakresie funkcjonalności Generatora wniosków oraz odpowiadanie na konkretne pytania dotyczące pomysłu. Kadra nie może pomagać konstruować wniosku, opisywać poszczególnych elementów wniosku oraz dokonywać jego faktycznej oceny – tej ostatniej będą dokonywać niezależni eksperci.

Czy jest wskazany termin realizacji Inicjatyw?

Tak. Inicjatywa, która otrzyma dofinansowanie musi być zrealizowana w terminie wskazanym w Regulaminach dotyczących poszczególnych konkursów.

Jaka może być tematyka Inicjatywy?

Tematyka projektu może być dowolna i powinna zależeć ona od obszaru zainteresowania działań misyjnych realizatorów lub potrzeb organizacji młodzieżowej. Temat projektu musi być zgodny ze wskazanymi w Regulaminie Konkursu obszarami działalności pożytku publicznego oraz celami statutowymi organizacji Patrona.

Czy wkład własny jest obowiązkowy?

Nie jest. W projekcie Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie nie przewiduje się obowiązkowego wnoszenia przez Wnioskodawców wkładu własnego finansowego.

Czy organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą może być Patronem?

Tak. Prowadzenie działalności gospodarczej nie stanowi przeszkody w otrzymaniu dotacji, o ile spełnione są pozostałe wymagania spoczywające na Wnioskodawcy.

O jaką kwotę może ubiegać się Wnioskodawca?

W przypadku konkursu na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych Wnioskodawca może się ubiegać się o środki w wysokości do 9.000 zł.

W konkursie na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich maksymalna kwota dofinansowania wynosi  6.000 zł.

Ile czasu ma trwać Inicjatywa?

Inicjatywa może być realizowana w formie jednodniowego wydarzenia, kilkudniowego wydarzenia lub cyklu wydarzeń. Ostateczne ramy czasowe wyznaczają terminy podane w Regulaminie Konkursu.

Co się dzieje po zakończeniu Inicjatywy z dziełem stworzonym w trakcie jego realizacji?

Jeśli chodzi o dzieła, które zostały stworzone przez uczestników projektu, to takie dzieło może pozostać u członków grupy nieformalnej.

Czy wskazane w budżecie kwoty powinny dotyczyć kwot netto, czy brutto?

W przypadku, kiedy organizacja składająca wniosek nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty są kosztami brutto. W sytuacji, gdy organizacja ma możliwość odzyskania podatku VAT, budżet powinien być tworzony w oparciu o kwoty netto.

Czy Patron musi posiadać subkonto przeznaczone do realizacji dotacji?

Patron nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.

Czy można ponosić wydatki ze środków własnych przed otrzymaniem dotacji?

Jeżeli wydatki poniesione są w trakcie okresu realizacji Inicjatywy wskazanym we wniosku, to jak najbardziej są kwalifikowalne, nawet jeśli dotacja nie została jeszcze przekazana. Po otrzymaniu środków należy przeprowadzić refundację przed upływem końca okresu realizacji.

W jaki sposób wypłacane są środki dla Wnioskodawcy?

Środki z dotacji zostaną przesłane przez Operatora na wskazane przez Patrona konto w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

Czy ze środków pozyskanych z Programu Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie można zakupić środek trwały?

W myśl obu regulaminów konkursowych nie ma możliwości zakupu środka trwałego. Zwracamy jednak uwagę, że o tym, co może być uznane za środek trwały, a co nie, stanowi polityka rachunkowości Wnioskodawców. Operatorzy interpretując przepisy o rachunkowości oraz o podatku dochodowym, za środek trwały uznają składnik majątkowy przekraczający jednostkową wartość zakupu 10 000 zł. Składnik majątkowy o niższej wartości w myśl Regulaminu nie jest środkiem trwałym, o ile nie stanowi inaczej polityka rachunkowości Wnioskodawcy.

Czy Parafie i Ochotnicze Straże Pożarne mogą być Patronami grup nieformalnych?

Tak, Parafie i Ochotnicze Straże Pożarne mogą być Patronami grup nieformalnych, ponieważ są podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 UoDPPiW.

Skip to content