loader image
Przejdź do treści

Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie

Pytania i odpowiedzi

Czy wkład własny jest obowiązkowy?

W projekcie Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie nie przewiduje się obowiązkowego wnoszenia przez Wnioskodawców wkładu własnego finansowego.

O jaką kwotę może ubiegać się Wnioskodawca?

W przypadku konkursu na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych Wnioskodawca może się ubiegać się o środki w wysokości od 3.000 zł do 6.000 zł. W konkursie na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich minimalna kwota dofinansowania wynosi 2.000 zł, a maksymalna – 4.000 zł.

Czy jest wskazany termin realizacji Inicjatyw oraz działań związanych z rozwojem instytucjonalnym?

Tak. Inicjatywa, która otrzyma dofinansowanie musi być zrealizowana w terminie wskazanym w Regulaminach dotyczących poszczególnych konkursów.

Czy organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą może ubiegać się o dofinansowanie?

Tak. Prowadzenie działalności gospodarczej nie stanowi przeszkody w otrzymaniu dotacji, o ile spełnione są pozostałe wymagania spoczywające na Wnioskodawcy.

Jak należy złożyć wniosek?

Wnioski można składać wyłącznie w formie on-line poprzez Generator wniosków. Wnioskodawca musi założyć konto, zalogować się w generatorze, wypełnić wszystkie wymagane rubryki w ofercie oraz wysłać wniosek w wersji elektronicznej. Uwaga! Link aktywacyjny konta w Generatorze może trafić do skrzynki ze spamem. Proszę sprawdzić uważnie!

Czy Wnioskodawca musi złożyć wniosek w wersji papierowej?

Nie, wymagany jest wyłącznie wniosek elektroniczny, którego złożenie możliwe jest poprzez Generator. Wyłącznie w przypadku zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków, ich realizatorzy muszą wydrukować swoją ofertę i dostarczyć w formie załącznika wraz z umową.

Jaka może być tematyka Inicjatywy?

Tematyka projektu może być dowolna i powinna zależeć ona od obszaru zainteresowania działań misyjnych realizatorów. Temat projektu musi być zgodny ze wskazanymi w Regulaminie obszarami działalności pożytku publicznego i aktywizował lokalne społeczności.

Ile czasu ma trwać Inicjatywa?

Inicjatywa może być realizowana w formie jednodniowego wydarzenia, kilkudniowego wydarzenia lub cyklu wydarzeń. Musi być jednak realizowana w ramach czasowych określonych w Regulaminie.

Czy jest możliwość skonsultowania wniosku?

Tak. Pomocy merytorycznej udziela kadra projektu. Uwaga! Zadaniem kadry jest wspieranie Wnioskodawców w procesie aplikacji na konkursy programu Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie oraz służenie radą w zakresie formalnej zgodności wniosku oraz Wnioskodawcy z Regulaminem, pomoc w zakresie funkcjonalności Generatora wniosków oraz odpowiadanie na konkretne pytania dotyczące pomysłu. Kadra nie może pomagać konstruować wniosku, opisywać poszczególnych elementów wniosku oraz dokonywać jego faktycznej oceny – tej ostatniej będą dokonywać niezależni eksperci.

Czy wskazane w budżecie kwoty powinny dotyczyć kwot netto, czy brutto?

W przypadku, kiedy organizacja składająca wniosek nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty są kosztami brutto. W sytuacji, gdy organizacja ma możliwość odzyskania podatku VAT, budżet powinien być tworzony w oparciu o kwoty netto.

Czy Wnioskodawca musi posiadać subkonto przeznaczone do realizacji dotacji?

Organizacja nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.

Czy kwalifikowane będą wydatki poniesione ze środków własnych, w trakcie trwania Inicjatywy, ale przed otrzymaniem dotacji?

Jeżeli wydatki poniesione są w okresie kwalifikowalności wskazanym w podpisanej Umowie, czyli w trakcie trwania Inicjatyw, to jak najbardziej są kwalifikowalne, nawet jeśli dotacja nie została jeszcze przekazana.

W jaki sposób wypłacane są środki dla Wnioskodawcy?

Środki z dotacji zostaną przesłane przez Operatora na wskazane przez Patrona konto w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

Czy ze środków pozyskanych z Programu Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie można zakupić środek trwały?

W myśl obu regulaminów konkursowych nie ma możliwości zakupu środka trwałego. Zwracamy jednak uwagę, że o tym, co może być uznane za środek trwały, a co nie, stanowi polityka rachunkowości Wnioskodawców. Operatorzy interpretując przepisy o rachunkowości oraz o podatku dochodowym, za środek trwały uznają składnik majątkowy przekraczający jednostkową wartość zakupu 10 000 zł. Składnik majątkowy o niższej wartości w myśl Regulaminu nie jest środkiem trwałym, o ile nie stanowi inaczej polityka rachunkowości Wnioskodawcy.

Co się dzieje po zakończeniu Inicjatywy z dziełem stworzonym w trakcie jego realizacji?

Jeśli chodzi o dzieła, które zostały stworzone przez uczestników projektu, to takie dzieło może pozostać u członków grupy nieformalnej.

Czy stworzony lub zakupiony w ramach Inicjatywy sprzęt może być przekazany?

Tak,może. Realizatorzy muszą być właścicielami pozyskanego w ramach dotacji sprzętu przez 5 lat od dnia zakupu, jednak mogą taki sprzęt np. przekazać w użyczenie (poprzez umowę) grupie nieformalnej, przy czym ważym jest aby w takiej umowie zapisać, że sprzęt może być wykorzystywany do celów społecznych tzn. zgodnie z potrzebami, z jakimi został zakupiony w ramach dotacji, tak żeby nie stał się prywatną „własnością” biorącego w użyczenie.

Czy parafie mogą być Patronami grup nieformalnych?

Tak, parafie mogą być Patronami grup nieformalnych, ponieważ są podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 UoDPPiW.

Skip to content