loader image
Przejdź do treści

Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie

Informacja o aktualizacji regulaminu

Informujemy o aktualizacji regulaminów konkursów na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych, a także aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich. Dokonane zmiany zostały zaznaczone pogrubioną czcionką.

Korekta nastąpiła w następujących miejscach obu regulaminów:

W rozdziale IX. PRZYZNAWANIE DOTACJI

zmieniono:

Kwota dotacji przyznana przez Operatorów jest kwotą ostateczną i nie może ulec zwiększeniu (wnioskodawca może zmniejszyć kwotę przyznanej mu dotacji).

na

Kwota przyznanej dotacji może ulec zwiększeniu. Zwiększenie przyznanej kwoty jest możliwe po łącznym spełnieniu następujących warunków:

  • Przewidziana pula środków na zrealizowanie inicjatyw w ramach konkursu nie została wykorzystana;
  • Wnioskodawca złożył ofertę na niższą kwotę od maksymalnej dopuszczalnej przez Regulamin;
  • Wnioskodawca wystosował pisemną prośbę o zwiększenie przyznanego dofinansowania wraz z uzasadnieniem;
  • Grupa Sterująca Projektu pozytywnie rozpatrzyła prośbę Wnioskodawcy.

REGULAMIN KONKURSU NA TWORZENIE I AKTYWIZACJĘ RAD MŁODZIEŻOWYCH (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN KONKURSU NA AKTYWIZACJĘ SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH I STUDENCKICH ORAZ ORGANIZACJI AKADEMICKICH (ZAKTUALIZOWANY)

Skip to content